Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Nedenstående regler og vilkår er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering.

Pkt. I · Indtegning
Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet. Indtegningen, og dermed oplysninger og vilkårene i brochurer etc., er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt, og rejsebevis er udstedt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset og i øvrigt anførte vilkår for rejsen.

Pkt. II · Rejsens pris m.v.
Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført – transport, lufthavnsudgifter, passagerafgifter, bidrag til rejsegarantifonden, forplejning i henhold til programmet, engelsk- eller dansktalende assistance samt indkvartering i hotelværelse/lejlighed. Ved køb af flybillet uden hotel eller lejlighed indgår transport mellem lufthavn og bestemmelsesstedet ikke i rejsens pris. Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er markedsført sammen med pakkerejsen som en del af denne. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og 
ansvaret for disse påhviler kunden selv. 
Der henvises i øvrigt til pkt. VII.
Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf mv. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.
Der henvises til turprogrammet med hensyn til eventuelle gruppe-, og opredningsrabatter.

Pkt. III · Betaling, prisændringer m.v.
Depositum udgør 10% dog min. kr. 5.000,- pr. kunde som betales 3 dage efter bestilling. Betaling af restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejsedag. Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegning. Bestilles rejsen senere end 14 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med rejsekonsulenten. Overholdes 
betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauer ret til at annullere rejsen.
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af 
ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller 
gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.
Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,- forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter mv.
Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.
Dersom skatter eller afgifter mv., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af kunden oplyste adresse.

Pkt. IV · Ændring og afbestilling inden afrejse
A. På rejsebureauets foranledning
Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser man har, og hvordan man i øvrigt skal forholde sig.
I tilfælde af at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbydes dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.
Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger fire uger inden afrejse er under 75% af de antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest tre uger inden den planlagte afrejsedag. Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige 
erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

 1. at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest tre uger inden afrejsedag.
 2. kundens egne forhold.
 3. en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.


Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.
Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

 

 1. Ændringer
  Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., gælder følgende regler: 
  Ved ændring, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelige aftale rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 1.000,- pr. person. 
  Administrationsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Det er en forudsætning at der på ændringstidspunktet ikke beløber sig omkostninger til rejseselskabet i form af gebyrer for annullering af fly, hotel m.m. Er det tilfældet vil denne del blive faktureret kunden.
  Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindeligt aftalt rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning. 
 2. Afbestilling 
  Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleve-
  randørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele rejsens pris er tabt. 
  Ved bestilling af en rejse, hvortil rejsebevis er udstedt, gælder følgende regler:

           A Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af depositum.

           B Ved afbestilling senere end 60 dage før det på deltagerbeviset anførte afgangs tidspunkt, ved for sent fremmøde eller kundens udeblivelse uden afbestilling har kunden ikke                      krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

 

Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende , behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Afbestillings-retten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5., eller 6. persons rabat/opredningsrabat, ændres eller afbestilles af kunden, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for hhv. 3., 4., 5., og 6. samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige deltagere blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. Vi gør opmærksom på, at der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 1.000,- samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet.
Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen, samt at rejsebureauet underrettes herom i rimelig tid inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

 

 

Kort sammenfatning:                                                                     Ekspeditionsgebyr:


Ændring af rejsen indtil 60 dage før afrejse                                     Ændringsgebyr kr. 1.000,- pr. person. (+ evt. gebyr opkrævet af flyselskabet)

Ændring 59-0 dage før afrejse                                                         Betragtes som afbestilling og ny indtegning.

Annullering indtil 60 dage før afrejse                                                Depositum

Annullering 59-0 dage før afrejse                                                     Hele rejsens pris                                                             

(herunder også for sent fremmøde eller kundens udeblivelse)

Annullering/Ændring efter afrejse                                                     Hele rejsens pris

 

Pkt. V · Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets katalog og prislister er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i kataloget eller prislister, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.
Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programlagte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.
Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med pakkerejsen væsentligt forfejler, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver kunden aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold 
til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for kunden. Hæver kunden aftalen, har kunden endvidere krav på, uden afgift, at blive transporteret tilbage på rejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider kunden et økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.
Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.
For flytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar. Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset mv., skal betragtes som forventede, hvorfor rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.
Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools o.lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i 
hotellernes egne brochurer.
Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien.
Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lignende.

Pkt. VI · Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. 
Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskabet i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights). For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.
Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.
I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. 
Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af 
uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om ansvarsreglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Pkt. VII · Kundens pligter og ansvar
Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transport til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hotellet mv. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på kundens egne foranledning og for egen regning.
Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatnings-
regler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseleder, luftfartsselskab, hotel mv.
Kunden er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for kunden.
Det påhviler kunden selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet.
Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o.lign. under rejsen, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport mv. Det påhviler kunden selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuelle ændringer heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Kunden anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.
Kunden er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. 
Kunden kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskabet.
Møder kunden ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister han retten til denne og må selv foretage hjemrejsen for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om kunder, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.
Kunden bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.
Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller anden årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt. VIII · Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. 
Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på kundens person. Ved reklamation efter hjemkomsten, skal kunden kunne dokumentere at have klaget lokalt uden ugrundet ophold i form af eksempelvis en serviceformular udfyldt og udleveret af guiden. Dette skal ske for ikke at risikere at miste retten til kompensation.
Reklamationer over indkvartering og/eller standard på uspecificerede rejser modtages ikke. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 28 dage efter rejsens afslutning.                                                                                                           Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. 
Til dækning af omkostninger (mail mv.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.
For rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-ankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. Værneting byretten i Esbjerg.

Rejsebureauet tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

Opdateret 7/9-2021

 

Kontakt os

 +45 7613 4042

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sallingsundvej 10
6715 Esbjerg N

CVR-nr. 10099625

Alle oplyste priser inkl. rejsebureaumoms

Kontaktformular

Salgskonsulenter

For spørgsmål eller booking, kontakt den jagtkonsulent der dækker dit område, eller kontakt vores hovedkontor. 

 

 

 

Find kontaktperson

Vi tilbyder

Hos Matswani Safaris får du høj kvalitet, service i top, sikkerhed og troværdighed hele vejen igennem.

 

 

 

Læs mere